Kinderdagverblijf Ziezo in Waalwijk

Over Ziezo » Kwaliteit

Ziezo. Daar is over nagedacht.

Kinderdagverblijf Ziezo is modern, sfeervol en huiselijk ingericht en heeft een breed aanbod aan ontwikkelingsgericht spelmateriaal. Uiteraard werken wij alleen met gediplomeerde, ervaren en betrokken pedagogisch medewerk(st)ers. En voldoet het gebouw, het speelgoed en het ergonomisch meubilair aan de vastgestelde normen zoals vastgelegd in de regel- en wetgeving Kinderopvang.

Ziezo. De juffen.

In ons kinderdagverblijf werken wij enkel en alleen met vakkundige, professioneel opgeleide pedagogisch medewerk(st)ers, een duur woord voor onze lieve leidsters. Dat wil zeggen dat alle werkneem(st)ers in het bezit zijn van een geldig diploma. Om het personeel te stimuleren, alert en up-to-date te houden zullen zij d.m.v. cursussen en thema-avonden bijgeschoold worden. Een nette, hygiënische en moderne uitstraling is voor ons van groot belang. Er wordt dan ook van ons personeel verwacht dat zij hierin meegaan. Dat betekent bovenal een verzorgd uiterlijk. Binnen Ziezo zal er altijd iemand aanwezig zijn met een geldig BHV- diploma en een kinder EHBO diploma. Op het moment dat er een pedagogisch medewerk(st)er afwezig is i.v.m. ziekte of vakantie beschikken wij over vaste oproepkrachten. Zo zal er altijd een bekende leidster bij uw kind op de groep staan.

Op Ziezo werken wij met 2 verticale groepen van maximaal 16 kinderen per groep. Volgens de Wet Kinderopvang zetten wij de pedagogisch medewerk(st)ers in zoals hieronder beschreven:

  • 1 beroepskracht per 3 aanwezige kinderen tot 1 jaar.
  • 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar.
  • 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar.
  • 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.

Meer informatie over deze Beroepskracht Kind Ratio kunt u vinden in ons pedagogisch beleidsplan. Deze is op te vragen en in te zien bij Ziezo.


Pedagogsich beleidsmedewerker/coach
Binnen Ziezo is een pedagogisch beleidsmedewerkster aangesteld, zij ontwikkelt het pedagogisch beleid en zorgt dat deze op een goede manier wordt geimplementeerd in de dagelijkse praktijk. Het pedagogisch beleid kan breder zijn dan alleen het beleidsplan, het kan al het beleid omvatten dat raakt aan de pedagogische praktijk. Daarnaast heeft de pedagogisch beleidsmedewerkster een taak bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens, zodat iedere medewerkster werkt volgens dezelfde pedagogische visie. 

Naast het onwikkelen van het pedagogisch beleid, zorgt de beleidsmedewerkster/coach als coach voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van pedagogisch medewerkers. Een coach begeleidt en traint de medewerker(s) bij de dagelijkse praktijkwerkzaamheden. 

Meer informatie over onze pedagogisch beleidsmedewerkster/coach vind u in ons pedagogisch beleidsplan. 

Ziezo. Waarom verticale groepen.

Bij Ziezo werken wij met verticale groepen: kinderen van 0-4 jaar spelen en leren van elkaar, samen in één groep. Vergelijkbaar met een gezin in de thuissituatie, waar vaak ook kinderen van verschillende leeftijden samen opgroeien. Uw kind blijft dus gedurende de opvang, 4 jaar lang, in dezelfde groep. Dat geeft veel stabiliteit, vertrouwen en rust. Kinderen kunnen vanuit deze geborgenheid zich goed ontwikkelen. Ook kunnen broertjes en zusjes bij elkaar blijven in dezelfde groep. Kinderen leren veel van elkaar: in een groep met verschillende leeftijden zijn ze eerste de jongste, maar worden de oudste. De jonge kinderen leren van de oudere kinderen en de oudere kinderen leren de jongere kinderen helpen. De meeste oudste kinderen vinden het heel leuk dat ze deze rol krijgen en mee kunnen helpen. Kinderen leren rekening te houden met elkaar en worden gestimuleerd in hun sociale vaardigheden. 

Onze medewerksters leren uw kind goed kennen, ze zien uw kind in de eerste vier jaar van hun leven structureel. Ze bouwen hierdoor een hechte vertrouwensband op. Onze beroepskrachten zijn zich bewust van de verschillende leeftijden en zorgen voor afwisseling en uitdaging. Kinderen kunnen op hun eigen niveau aan diverse activiteiten deelnemen; een dreumes die al toe is aan een peuterspelletje kan met de peuters meedoen. En andersom: een dreumes die nog veilig de babymaterialen opzoekt, ook dat is mogelijk. 

Ziezo. Dat is veilig.

De veiligheid van de kinderen binnen ons kinderdagverblijf staat boven alles. Buiten het feit dat natuurlijk alle kinderen goed verzekerd zijn, voldoen wij ook aan alle wettelijke eisen die de Wet Kinderopvang stelt. Daar worden wij jaarlijks op gecontroleerd. Het jaarlijks opgemaakte GGD-inspectierapport kunt u vinden op : Over ZieZo - Documenten Ook hebben wij een veiligheid en gezondheidsbeleid waarin wij alle risico's in kaart brengen. Binnen ons kinderdagverblijf is een GGD-map aanwezig waarin alle kinderziektes worden beschreven en dus snel herkend kunnen worden, om zo ziekteverspreiding te voorkomen. Deze map dient als handvat voor de leidsters op de groep.

Ziezo. Dat is schoon.

Hygiëne is één van de belangrijkste punten binnen ons kinderdagverblijf. Op het moment dat kinderen gaan ontdekken zullen zij met van alles in aanraking komen. Het is dan van groot belang dat alles goed gereinigd en hygiënisch schoon is, ook ter voorkoming en het tegengaan van besmettingsgevaar wanneer er sprake zou zijn van (besmettelijke) ziektes en/of aandoeningen. Dit alles staat ook beschreven in ons pedagogisch beleid en het veiligheid en gezondheidsbeleid. Beide zijn op te vragen bij ons.

Ziezo. Kijkt u mee?

Als kinderdagverblijf zijn wij vanaf 1 juli 2013 verplicht om ons te houden aan het ‘vier ogen principe’. Dit principe houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op een groep staan. Zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kunnen kijken of luisteren.
Aangezien Ziezo is gevestigd in het hoofdkantoor van De Mandemakers Groep zou er dus in de praktijk altijd een medewerk(st)er van DMG bij Ziezo kunnen mee kijken. Zij lopen wel eens binnen om bijvoorbeeld informatie aan te vragen o.i.d. Uiteraard hebben wij wel onze eigen invulling gegeven aan de nieuwe regelgeving in samenspraak met onze oudercommissie.
Als Ziezo om 07.00 uur haar deuren opent zijn er altijd twee leidsters aanwezig die de groep openen. We starten altijd de dag op groep Pluk. Als het aantal kinderen oploopt, worden de groepen gesplitst en gaan alle kinderen naar hun eigen stamgroep. Het bovenste deel van de tussendeur tussen beide groepen blijft open tot de meeste leidsters van die dag aanwezig zijn. Tijdens de pauzes van de leidsters (tussen 12.45-14.15 uur) liggen de meeste kinderen in bed/ of rusten even. In deze periode worden de groepen samengevoegd of staat het bovenste gedeelte van de tussendeur open. Zo kunnen de kinderen nog gezellig samen spelen en kunnen leidsters elkaar helpen mocht dit nodig zijn. Ook op dit moment kan er dus ook altijd iemand mee kijken. Aan het einde van de dag zullen, afhankelijk van het aantal kinderen en het tijdstip, de groepen weer worden samengevoegd. Vanaf 18.00/18.15 uur blijft 1 leidster op de groep met de overige kinderen. Hierbij wordt de achterwachtregeling van kracht. In de slaapkamers gelden eigenlijk dezelfde voorwaarden, ook hier kan er altijd een collega binnen lopen. Door de grote, hoge ramen op beide groepen kun je ook vanaf buiten goed zicht hebben op wat er in de groepen gebeurd. Er is een open aanspreekcultuur binnen Ziezo. Leidsters voelen zich vrij om elkaar aan te spreken of om bijzonderheden met Sanne of Sharon te bespreken. Meer over het vier ogen principe kunt u vinden in ons veiligheid en gezondheidsbeleid. U kunt deze bij ons opvragen.

Ziezo. Goed verzekerd.

Alle kinderen zijn bij Ziezo verzekerd. Net als de wet gaan wij er echter wel vanuit dat uw kind een W.A.-verzekering en een ziektekostenverzekering heeft.

Ziezo. Onze klachtenregeling.

Ziezo vindt het belangrijk dat ouders en kinderen tevreden zijn over de opvang die wij bieden. Mochten ouders toch ontevreden zijn of een klacht hebben, kunnen zij die bij ons te kennen geven. Kinderdagverblijf Ziezo heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden.
Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag, of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie.
Geschillencommissie Consumenten
Meer informatie over onze klachtenprocedure kunt u opvragen of nalezen in ons pedagogisch beleidsplan.